POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych    w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Green Lab Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Green Lab Sp. z o.o. z siedzibą 01-233 Warszawa, ul. J. Bema 83 lok.73. Green Lab Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem iod@greenlab.org.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Poniżej przedstawiamy cele, podstawy prawne, a także okres przechowywania danych, w odniesieniu do różnych kategorii osób.

A) Kontrahenci i osoby wyznaczone do realizacji umowy

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

 1. realizacja umowy z Kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
 2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, w razie ich ujawnienia się, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem –  w zależności, który okres jest dłuższy. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, co można uczynić w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie zgody  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, ewentualnie stanowisko służbowe.

B) Użytkownicy strony greenlab.org.pl (przetwarzanie danych z cookies)

Definicja i sposób działania plików cookies:

Podczas korzystania ze strony greenlab.org.pl, serwer i oprogramowanie mogą korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze użytkownika. W określonych sytuacjach mogą one stanowić dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu istnieje m.in. możliwość dostosowywania oferty do preferencji użytkownika czy ułatwienia korzystania ze strony greenlab.org.pl.

Aktualnie strona Administratora nie wykorzystuje żadnych plików cookies.

C) Osoby wchodzące w interakcje z Green Lab Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo etc.)

 Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, prowadzenie bieżącej korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Co do zasady dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, przy czym okres przechowywania danych może zależeć również od przedmiotu korespondencji czy innej formy kontaktu z Administratorem.

ODBIORCY DANYCH

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, Administrator może je ujawniać następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 2. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 4. użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku podstawy prawnej do upublicznienia danych,
 5. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
 6. bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, w granicach przewidzianych przez RODO, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności  zakresie przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych czy związanych z prowadzoną korespondencją) podanie danych jest dobrowolne.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.